İçindekiler

www.ciceksepeti.com isimli çevrimiçi hizmet sağlayıcısı, bir truf paketi içerisinde bulunan sigara izmariti nedeniyle tüketici Esenler Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmuştur. Tüketici, kusurlu bir ürün teslim edildiği gerekçesiyle bedelin iadesini talep etmiştir. (Çiçek Sepeti)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre “Kusurlu mal, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması veya objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.”

Bu maddeye dayanarak hakem heyeti, tüketici talebini kabul ederek bedelin iadesine karar vermiştir.

  1. Tüketici Mahkemesi Kararı www.ciceksepeti.com alan adına sahip e-ticaret şirketi, bu kararı uygun bulmayarak Tüketici Mahkemesi’nde dava açmış ve Tüketici Hakem Heyeti’nin kararının iptalini talep etmiştir. Şirket, kusurlu ürünün tüketiciye tesliminden sorumlu olmadığını ileri sürmüştür. Tüketici Mahkemesi, e-ticaret şirketi ile tedarikçi firma arasındaki iç ilişkiyi ve rücu ilişkisini göz önünde bulundurarak e-ticaret şirketini sorumlu tutmuştur. Hakem heyetinin kararını yerinde bulan Tüketici Mahkemesi, e-ticaret şirketinin tedarikçi firmadan komisyon aldığı gerekçesiyle açtığı davanın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek davayı reddetmiştir.2. Adalet Bakanlığı Kararı İlk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri tarafından kesinleşmiş olan kararlara karşı, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kanun yararına temyiz yoluna başvurulabileceği, bu kararların yürürlükteki hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulabileceği belirtilmiştir. 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesine dayanarak www.ciceksepeti.com adlı e-ticaret şirketi, 17.03.2021 tarihli yazısıyla Adalet Bakanlığı’na başvurmuştur. Uyuşmazlık, tüketicinin e-ticaret şirketi aracılığıyla satın aldığı kusurlu üründen kaynaklanmaktadır. E-ticaret şirketi, bedel iadesine karar verilen Tüketici Hakem Heyeti’nin kararının iptalini istemiştir. Şirket, tüketici tarafından satın alınan kusurlu malın sebebinin kendisi olmadığını ve sorumluluğunun olmadığını beyan etmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da satıcı, ithalatçı, üretici ve sağlayıcının tanımı yapılmıştır. İlgili maddeye göre:

Satıcı: Tüketiciye mal sunan veya mal sunanın adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, kamu tüzel kişilerini de içerir.

İthalatçı: Mal veya hizmetleri ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek piyasaya sunan gerçek veya tüzel kişiyi, kamu tüzel kişilerini de içerir.

Sağlayıcı: Tüketiciye hizmet sunan veya hizmet sunanın adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, kamu tüzel kişilerini de içerir.

Üretici: Tüketiciye sunulan malı veya malın hammaddelerini veya ara mallarını üreten gerçek veya tüzel kişiyi, kendi markasını, unvanını veya başka bir ayırt edici işaretini kullanarak kendini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Sağlayıcı: Tüketiciye hizmet sunan veya hizmet sunanın adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

E-ticaret şirketi, hizmet sağlayıcı olduğunu ve tedarikçiyle arasındaki ilişkinin komisyon üzerine kurulu olduğunu belirtmiştir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre “Hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir.” Aynı kanunda, “Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir” denilmektedir. Bu hüküm, hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını açıklamaktadır.

6563 sayılı kanunda, yükümlülüklerin usul ve esaslarının yönetmelikle düzenleneceği 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. Bu doğrultuda, 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmeliğin “Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri” başlıklı maddesinde yükümlülükler sıralanmıştır.

(1) Aracı hizmet sağlayıcılar, alıcı ve hizmet sağlayıcı arasında yapılan alım satım işlemlerinin gerçekleştiği elektronik ticaret pazar yerlerini aynı usulle işletir ve 5. maddeye göre yükümlülüklerini yerine getirir.

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcıya ait bilgilerin gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkanları sağlar.

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcının elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce 5. maddeye göre yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

(4) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, satıcının “….. Pastanesi” olduğu ve aracı hizmet sağlayıcının “www.ciceksepeti.com” alan adına sahip e-ticaret şirketi olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, aracı hizmet sağlayıcının gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığı anlaşılmıştır. 6563 sayılı kanun ve 29457 sayılı yönetmeliğe göre, hizmet sağlayıcı firmanın malın kusurlu olmasından kaynaklanan sorumluluğunun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Yanlış değerlendirme sonucu verilen kararı doğru bulmayan Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz talebini kabul etmiştir. Kararın sonucunu etkilemeksizin, Tüketici Mahkemesi’nin dava reddi kararını bozmuştur.