Devamsızlık hakkında ihtarname, işçinin işe devamsızlık nedeniyle işveren tarafından verilen yazılı bir uyarıdır. Bu makalede, devamsızlık hakkında ihtarname sürecini, işveren ve işçi haklarını, devamsızlık nedenlerini ve süreçle ilgili diğer önemli bilgileri inceleyeceğiz.

Devamsızlık İhtarının Amaçları

  1. İşçiyi uyarmak ve işe devamsızlık konusunda farkındalık yaratmak
  2. İşverene, işçinin performansını ve devamsızlığını kayıt altına alma imkanı sağlamak
  3. İşçinin işe devamsızlık durumunu düzeltme fırsatı sunmak
  4. İşverene, daha fazla yasal işlem için gerekli belgeleri toplama hakkı tanımak

İhtarname Süreci

Adım 1: İşverenin İhtarname Yazması

İşveren, işçinin işe devamsızlık durumunu belirtmek ve işçiyi uyarmak için ihtarnameyi yazmalıdır.

Adım 2: İhtarnameyi İşçiye Sunma

İhtarname, işçiye elden veya tebligatla gönderilerek sunulmalıdır.

Adım 3: İşçinin İhtarnameye Tepkisi

İşçi, ihtarnameyi aldıktan sonra uygun bir süre içinde işverene yazılı bir cevap sunabilir.

Adım 4: İşverenin İşçinin Cevabını Değerlendirmesi

İşveren, işçinin cevabını değerlendirdikten sonra, uygun eylemlerde bulunabilir.

İhtarname Örneği

[İşveren Adı]

[İşveren Adresi]

[İşçi Adı]

[İşçi Adresi]

Konu: Devamsızlık Hakkında İhtarname

Sayın [İşçi Adı], İş sözleşmemize göre, [tarih aralığı] tarihleri arasında işe gelmediğiniz tespit edilmiştir. Bu durum, iş sözleşmesinde belirtilen devamsızlık sebeplerinden biri olarak kabul edilmektedir….

Örnek ihtarname metni için hemen tıklayın, soruları cevaplayın, ihtarnameyi indirin.

İhtarnameye Cevap

1. İşçi, ihtarnameyi alır almaz işverene yazılı bir cevap sunmalıdır.
2. İşçi, devamsızlık nedenlerini açıklamalı ve bu durumu düzeltmek için ne yapacağını belirtmelidir.
3. İşçi, işverenin belirttiği süre içerisinde işe devam etmelidir.

İşveren ve İşçi Hakları

1. İşveren, işçinin işe devamsızlık durumunu kayıt altına alabilir.
2. İşveren, işçiye ihtarname göndererek işçiyi uyarma hakkına sahiptir.
3. İşveren, işçinin devamsızlığının devam etmesi durumunda iş sözleşmesini feshedebilir.

İşçi Hakları

1. İşçi, ihtarname alındıktan sonra uygun bir süre içinde işverene yazılı bir cevap sunma hakkına sahiptir.
2. İşçi, devamsızlık nedenlerini açıklama ve durumu düzeltme fırsatı bulunmaktadır.
3. İşçi, iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

Devamsızlık Nedenleri

1. Hastalık
2. Ailevi sorunlar
3. Ulaşım sorunları
4. İzin kullanımı
5. Kişisel nedenler

İhtarname Öncesi Alınabilecek Önlemler:
1. İşveren, işçiye devamsızlık konusunda eğitim ve bilgilendirme sağlayabilir.
2. İşveren, işçinin işe devamsızlık nedenlerini anlamaya çalışarak, uygun çözümler sunabilir.
3. İşveren, işçiye esnek çalışma saatleri veya uzaktan çalışma imkanı sunarak devamsızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/13231 Karar No: 2018/5075

Bu kararda, işçinin devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, işverenin devamsızlık süresinin toplamının ve devamsızlık nedenlerinin somut olarak ispatlanması gerektiği belirtilmiştir. Aksi takdirde, iş sözleşmesinin feshi geçersiz sayılabilir ve işçiye tazminat ödenmesi gerekebilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/24678 Karar No: 2017/9409

Bu kararda, işçinin işe devamsızlık nedeniyle ihtarname almasına rağmen, işverenin işçiye işe başlama imkanı tanımadığı tespit edilmiştir. Yargıtay, işverenin işçiyi işe başlatmama eyleminin haksız olduğuna hükmetmiş ve iş sözleşmesinin feshinin geçersiz olduğuna karar vermiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas No: 2015/26394 Karar No: 2016/10573

Bu kararda, işçinin işe devamsızlık süreci boyunca işverenle iletişim halinde olduğu ve devamsızlık nedenlerini bildirdiği görülmüştür. Yargıtay, işçinin işverene süreci açıkladığı ve devamsızlık nedenlerini bildirdiği için, ihtarnameye rağmen iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğuna karar vermiştir.