6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme: 28.07.2023

Değerli Web Sitesi Üyemiz/Ziyaretçimiz,

Legalmatic Dijital Teknolojiler Anonim Şirketi (Bundan sonra “Legalmatic” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

Legalmatic Dijital Teknolojiler Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri SorumlusuLegalmatic Dijital Teknolojiler Anonim Şirketi
Veri Sorumlusunun AdresiEski Büyükdere Caddesi Huzur Mahallesi No:67 4 Levent Plaza Kat:5 34396 Sarıyer/İstanbul
İletişim Kanalı[email protected]

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusuna yüklediği “Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, www.legalmatic.net adresine üye olan, ziyaret eden ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden kayıt altına almakta ve kullanmaktayız;

AmaçHukuki Sebep
·       Ürün Ve Hizmetler Hakkında Genel/Özel Tanıtım Ve Reklamların Duyurulması

 

·       Sunum Ve Bülten Gibi İçeriklerin, Güncel Gelişmelerin Paylaşılması

·       Mal / Hizmet Satış Ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (1): Açık rıza
·       Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (2) (c)      : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 (2) (ç)      : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

KVKK m.5 (2) (e)      : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

Kişisel verilerinizin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte; kişisel verileriniz,

 1. Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.
 2. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta gönderimi kapsamında çalıştığımız firma, ileti yönetim sistemi entegrasyonu için çalıştığımız entegratör firma ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ne aktarılacaktır.
 3. Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 4. Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amaçlarıyla gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi: 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu kapsamda İlgili Kişi tarafından;

 • Legalmatic Platformu’nu ziyaret etmeniz, Legalmatic Platformu’na Üye kişi tarafından bilgilerin sisteme girilmesi suretiyle kişisel verilerinizi toplamaktayız.

İlgili Kişinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları: 

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınız saklı olup; söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

 • Eski Büyükdere Caddesi Huzur Mahallesi No:67 4 Levent Plaza Kat:5 34396 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Legalmatic Dijital Teknolojiler Anonim Şirketi’ne bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.