Sürdürülebilirlik Ne İçin Önemli?

Sürdürülebilirlik, endüstriyel faaliyetlerin gelecek nesiller üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgeyerek, çevresel, sosyal ve ekonomik dengeleri gözetme pratiğidir. Günümüzde, her ölçekteki işletmeler ve çeşitli yargı bölgeleri, çevresel kaygıları ön planda tutarak faaliyetlerini şekillendirmeye başlamıştır.

Sürdürülebilirlik sadece bir moda kelime değil; aynı zamanda çevresel koruma, sosyal sorumluluk ve ekonomik yaşamın sürdürülebilirliğini kapsayan geniş bir alanı ifade eder. İşte sürdürülebilirliğin öne çıkan bazı yönleri:

Çevresel Koruma: Sürdürülebilirlik düzenlemeleri, sera gazı emisyonlarını, kirliliği ve habitat yıkımını azaltmayı hedefleyerek olumsuz çevresel etkileri minimuma indirgemeyi amaçlar.

Sosyal Sorumluluk: Sürdürülebilir uygulamalar, etik ve sosyal olarak sorumlu iş davranışlarını teşvik eder. Bu, bir organizasyonun itibarını ve toplum üzerindeki etkisini artırabilir.

Ekonomik Geçerlilik: Enerji verimliliği, atık azaltma ve kaynak optimizasyonu yoluyla maliyet tasarrufları sağlayan sürdürülebilir uygulamalar, işletmelerin ekonomik dayanıklılığını artırır.

Yasal Uyum: Sürdürülebilirlik düzenlemelerine uymamanın hukuki sonuçları ve cezaları olabilir. Bu nedenle, işletmelerin en son düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları ve buna göre hareket etmeleri esastır.

Son Sürdürülebilirlik Düzenlemeleri ve Standartları

Yukarıda da belirtildiği gibi, karbon emisyonlarımızı sınırlamak için yeni düzenlemeler, standartlar ve rehberler ardı ardına gelmektedir. Son on yılda ESG düzenlemelerinde %155’lik bir artış gözlenmiştir.

Aşağıda, haberdar olmanız gereken en yeni ve en önemli sürdürülebilirlik düzenlemelerini ve standartlarını bir araya getirdik:

Paris Anlaşması – 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşması, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 2 derece Celsius altında sınırlamayı hedefleyen dönüm noktası bir uluslararası mutabakattır. Ülkeleri, iklim eylem planlarını düzenli olarak güncellemeleri ve sera gazı emisyonlarını azaltma çabaları yapmaları gerekmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) – Birleşmiş Milletler, yoksulluk, açlık, temiz su ve iklim eylemi gibi alanları kapsayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirlemiştir. Bunlar, 2015’i hedef tarih olarak belirleyen önceki Milenyum Kalkınma Hedeflerinin (MKH) yerine geçmiştir. Dünya çapındaki kuruluşların bu hedeflerle uygulamalarını uyumlu hale getirmeleri teşvik edilmektedir.

Global Raporlama Girişimi (GRI) – Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan GRI, tekdüze raporlama kolaylaştırarak, organizasyonların sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkileri hakkında kapsamlı raporlar üretmelerini sağlayan standartlar geliştirmiştir. GRI Standartları, organizasyonların karşılaştırılabilir veriler konusunda paydaş taleplerini karşılamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemleri (EMS) için uluslararası tanınan bir standarttır. Organizasyonların çevresel sorumluluklarını etkili bir şekilde yönetmelerine ve çevresel etkilerini en aza indirmelerine yardımcı olan bir çerçeve sunar. ISO 14001, organizasyonların çevresel performans için politikalar, süreçler ve amaçlar belirlemesine, böylece çevresel sürdürülebilirlik, yasal uyum ve olumlu bir itibar sağlamasına yardımcı olur.

AB Yeşil Mutabakatı – Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB’yi 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedefleyen yeşil bir dönüşüme doğru itmeyi amaçlayan politika tedbirleri koleksiyonundan oluşmaktadır. AB’nin adil ve refah bir toplum, modern ve rekabetçi bir ekonomiye evrimleşmesini savunmaktadır.

REACH Yönetmeliği – REACH, yani Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması, AB’de üretilen ve satılan kimyasalların insan sağlığı ve çevre için güvenli olduğunu sağlamak amacıyla tasarlanmış bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. Üreticilerin ve ithalatçıların kimyasalların özellikleri ve potansiyel riskleri hakkında detaylı bilgi sağlamalarını, tehlikeli maddelerin kullanımını azaltmayı ve kimyasalların güvenli kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Dodd-Frank Yasası 1502. Bölüm – Çatışma Mineralleri Kuralı olarak bilinen, şirketlerin ürünlerinde çatışma mineralleri (kalay, tantal, tungsten ve altın) kullanımını açıklamalarını gerektirir. Amacı, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde silahlı çatışmaları finanse edebilecek minerallerin kaynağının önlenmesidir. Bu kurala tabi şirketler, bu minerallerin kaynağı hakkında due diligence yapmalı, raporlamalı ve gerekirse tedarik zincirlerinde çatışma minerallerinin kullanımını azaltma yönünde adımlar atmalıdır.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) – EPR, üreticileri ürünlerinin tüm yaşam döngüsünü, üretimden bertarafa kadar yönetmeye, sürdürülebilirlik vurgusuyla zorlar. Bu, çevre dostu ürün tasarımını teşvik eder, ürünün yaşam sonu geri dönüşümünü destekler ve genellikle üretici tarafından finanse edilen toplama ve geri dönüşüm programlarını gerektirir. EPR’nin ana amacı, atık yönetimi sorumluluğunu tüketicilerden ve yerel yönetimlerden üreticilere aktarmak, çevresel sorumluluğu teşvik etmek ve ürünle ilgili çevresel etkileri azaltmaktır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) – Şirketlerin sürdürülebilirlik raporlamalarını geliştirmeyi hedefleyen bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. Mevcut raporlama gereksinimlerini genişleterek, mevcut Olmayan Finansal Raporlama Direktifi’ni (NFRD) değiştirmeyi hedefler. CSRD, belirli büyük şirketlerin yıllık raporlarında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yönleri hakkında bilgi açıklamalarını zorunlu kılar, AB çapında sürdürülebilirlik raporlamasında daha fazla şeffaflık ve tutarlılık sağlar.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) iklim açıklama kuralı – Kamu şirketlerinin iklimle ilgili raporlamalarını iyileştirmeyi amaçlayan bir düzenleyici girişimdir. Bu şirketlerin işletmeleri üzerinde iklim değişikliğinin etkileri, riskler, fırsatlar ve bu konulara yönelik atılan adımlar hakkında bilgi açıklamalarını gerektirir. Kural, finansal piyasalarda iklimle ilgili konuların artan önemini ele alırken, yatırımcılara bilinçli yatırım kararları verebilmeleri için tutarlı ve anlamlı bilgiler sağlamayı ve şeffaflığı artırmayı amaçlar.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) – ISSB Standartları, şirketlerin ve yatırımcıların küresel finans arenada sürdürülebilirlik bilgilerini açıklamak için tutarlı bir zemin oluşturmalarını sağlar. Bu çerçeve, küresel temeli güçlendirmek için bölgesel gereksinimlerle zenginleştirilebilir. Dünya genelinde birçok ülke, bu yeni standardı benimseme niyetlerini açıklamıştır.

Karbon Fiyatlandırma: Bazı bölgeler, işletmeleri karbon emisyonlarını azaltmaya teşvik etmek için karbon vergileri veya kota ticareti sistemleri gibi karbon fiyatlandırma mekanizmaları uygulamıştır. Birçok yargı alanı, sera gazı emisyonlarını azaltmak için karbon fiyatlandırma mekanizmalarını uygulamıştır veya düşünmektedir.

İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) –
TCFD, kamuya açık şirketlerin ve diğer kuruluşların mevcut raporlama prosedürleri içinde iklimle ilgili risk ve fırsatların açıklanmasını geliştirmeyi amaçlayan bir yapı oluşturmuştur. Bu, organizasyonun iklimle ilgili risk ve fırsatlarla ilgili yönetişimini açığa çıkarmayı içerir.

Su Yönetimi İçin İttifak (AWS) Standardı – Organizasyonların su kaynaklarını sorumlu bir şekilde yönetmelerini ve korumalarını sağlayan küresel bir çerçevedir. Su ile ilgili riskleri ve fırsatları değerlendirmek ve ele almak için yapılandırılmış bir yaklaşım belirler. AWS Standardı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve ekonomik geçerlilik odaklı su yönetimini iyileştirmek için şirketlere ve topluluklara yardımcı olur. Sürdürülebilir su kullanımını başarmak için paydaşlar arası iş birliğine vurgu yapar ve su yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik teşvik eder.

Sürdürülebilir Finans Açıklama Yönetmeliği (SFDR) – Sürdürülebilir finansta şeffaflığı artırmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. Finansal piyasa katılımcıları ve finansal danışmanların, finansal ürün ve hizmetlerinin çevresel ve sosyal etkileri hakkında daha detaylı ve tutarlı bilgiler sağlamalarını gerektirir. SFDR, yatırımcıların sürdürülebilirlik özelliklerine ilişkin açık ve standartlaştırılmış bilgilere erişimini sağlayarak bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlar.