Legalmatic Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR
MADDE 1

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Legalmatic Dijital Teknolojiler Anonim Şirketi (“LEGALMATIC”) ile www.legalmatic.net “Platformu”na kaydolan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu sözleşme ve Platformda yer alan diğer kurallar LEGALMATIC tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi tüketici müşteriler için geçerlidir. İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ:

T.C.Kimlik Numarası: #

Adı Soyadı #

Adresi: #

Telefon Numarası: #

Elektronik Posta Adresi: #

TANIMLAR
MADDE 2

LEGALMATIC: Legalmatic Dijital Teknolojiler Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu SaaS belge robotudur.

Platform: İşbu sözleşmeye konu LEGALMATIC’e ait sistemdir.

Üyelik Sözleşmesi: İşbu mesafeli satış sözleşmesinden önce Platforma üye olurken Müşterilerin kabul ettiği sözleşmedir. Sadelik açısından işbu mesafeli satış sözleşmesinde sadece satış ile ilgili hükümlere yer verilmiş olup burada yer almayan konularla ilgili üyelik sözleşmesi geçerlidir.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

MADDE 3

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.2. İşbu Sözleşme’nin konusunu; Müşteri’nin, LEGALMATIC’e ait Platformdan, mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de ve ürünün sayfasında belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

3.3 LEGALMATIC yalnızca bir dijital platformdur. Sadece avukatlar tarafından verilebilecek hizmetler Platform’da yer almaz.  Legalmatic bir hukuk danışmanlığı hizmeti değildir. Belge doldurmayı kolaylaştıran bir dijital alt yapıdır. Bir avukatın verdiği hukuki danışmalığın alternatifi değildir.

3.4 Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

ÜRÜNDETAYMİKTARARA TOPLAMTOPLAM KDVKDV DAHİL TOPLAM
######

Fiyat ürün sayfasında ve ödeme sayfasında görüntülenmektedir.

ÜRÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

MADDE 4

4.1 LEGALMATIC, uzmanlar tarafından hazırlanmış şablonlar ile ihtiyacınız olan metni üretebileceğiniz bir dijital asistandır.

  • İhtiyacınız olan belgeyi arşivimizden bulunuz.
  • Belgenin yanındaki gerekli temel soruları cevaplayınız. Sorulara verdiğiniz yanıtlara göre metniniz otomatik olarak güncellenecektir.
  • Belge tamamlandığında bilgisayarınıza Word formatında indirebilirsiniz.

4.2 Sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Müşteri’nin satın almış olduğu belgenin Müşteri’nin indirmesi ve e-posra adresine gönderilmesi ile ifa edilmiş olur. Teknik sebeplerle indirilemeyen sözleşmeler için tarafımızla irtibat kurulması halinde gerekli teknik destek sağlanacak ve belgenin tarafınıza dijital olarak teslimi sağlanacaktır.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

MADDE 5

Hizmet online olarak belge teslimi olduğu için bir masraf ödemesi olmayacaktır. Ürün satın almadan itibaren her durumda en çok 30 gün içerisinde ifa edilir.

CAYMA HAKKI

MADDE 6

LEGALMATIC tarafından sunulan belge robotunun ürettiği belgeler indirme ile müşteri tarafına geçtiği için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 7

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda Müşteri’nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri yetkilidir.

MAL/HİZMETİN FİYATI

MADDE 8

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

MADDE 9

Müşteri’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı İş Ortağının uğradığı zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 10

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, faaliyetin dijital bir iş olması sebebiyle işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda LEGALMATIC’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

MADDE 11

11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak veya olumlu bir fiili hareket olarak ödeme yapmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.