Medeni Kanun, temel mevzuatlarımızdandır. Her ülkede vatandaşlarının günlük hayatına doğrudan etkileri olan bir kanundur. Medeni hukuk, kişilerin toplum halinde yaşaması bakımından ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Kişiler, Aile, Miras, Eşya Hukuku gibi temel konuları içermektedir. Kanunumuz İsviçre Medeni Kanunundan etkilenmiştir.

Her insan, ana karnına düştüğü anda medeni hukukla temasa geçmektedir. Medeni Kanun bir kimseyi, sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak sahibi olarak kabul etmektedir (Medeni Kanun m28). Bir kimse öldükten sonra da medeni hukukla bir süre daha ilgilisini kesmez.

Günlük yaşantımızda hayatımızı sürdürmek üzere çeşitli hukuki işlemler yapmak zorundayız. Örneğin gıda, barınma, yakacak gibi maddelere sahip olmak zorundayız. Bunları sağlamak üzere yapmak zorunda olduğumuz hukuki işlemler, borçlar hukuku tarafından düzenlenmektedir.

1 Ocak 2002 günü yürürlüğe giren “Türk Medeni Kanunu” ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan ” Türk Borçlar Kanunu” medeni hukukun temel kaynaklarıdır. Aile hukuku, kişisel hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olarak 5 temel kısımdan oluşur.

Kişiler Hukuku

Kişiler hukuku, hak sahibi olan kişilerin türlerini, ehliyetlerini, yakınları ile olan ilişkilerini düzenler. Ek olarak yerleşim yeri, kişiliğin başlangıcı, sona ermesi ve korunmasını düzenleyen medeni hukuk koludur.

Aile Hukuku

Aile ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk koludur. Nişanlanma, evlilik, eşlerin hak ve yükümlülükleri, ana babanın çocukların kişiliği ve malları üzerindeki hak ve yükümlülükleri (velayet) kapsamdadır. Ayrıca evliliğin ortadan kalkması, ana baba ile çocuklar arasındaki hukuki bağlantı (soy bağı), korunmaya muhtaç olan kişilerle ilgili koruma önlemleri (vesayet) gibi konular girmektedir.

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanın ölümünden sonra hak ve borçları (terekesi) ile ilgilenir. Örneğin bu borçların kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarına yer verir. Legalmatic’te yer alan mirasçılık belgesini örnek verebiliriz.

Eşya Hukuku

Eşya hukuku, kişilerin bir eşya üzerindeki hakimiyetini belirler. Kişilerin tasarruflarının mahiyet ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısıyla diğer kişiler ile olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk koludur.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenlemektedir. “İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya yapılmamasını öngören bağ” şeklinde tanımlanmaktadır. Borç ilişkisinin doğumu, hükümleri, türleri ve sona ermesi gibi hususlar borçlar hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Günlük hayattaki en basit örneği mal alım sözleşmeleridir. Bu sözleşmelerde ayrıntılı olarak bu konular ele alınmaktadır.