Joint Venture Nedir?

Joint Venture, İngilizce bir terim olmasına rağmen, bugün uluslararası bir kavram olarak kullanılmaktadır. Geniş ve dar anlamda kullanılır. Geniş anlamda, belirli bir işin ifası amacıyla iki veya daha çok kişinin tüzel kişiliğe sahip olmadan oluşturdukları her türlü beraberliği tanımlar. Dar anlamda ise, tarafların kaynaklarını veya emeklerini katarak, sınırlı bir amaç çerçevesinde faaliyette bulunma ve karı paylaşma amacını taşıdıkları sözleşmeye dayalı bir ilişkiyi tanımlar. Bu ilişki, tarafların arzularına göre, salt sözleşmeye dayalı veya sermayeye dayalı olarak gerçekleşebilir.

Joint Venture‘ın yapılabileceği sektörler arasında, holding şirketlerinin birleşmesi, ticari şirket kurma, sermaye katılması gibi durumlar bulunabilir. Bir şirket birleşmesi ile ekonomik açıdan benzer etkiye sahip olabilir.Yapıyı kuran taraflar kendi iktisadi faaliyetlerine devam edebilirken, Joint Venture şirketi de ortaklarından bağımsız olarak ekonomik bir varlık oluşturabilir.

ABD’de tanımlanması için yaygın olarak kullanılan tanım, tarafların belirli bir amaç doğrultusunda kaynaklarını veya emeklerini birlikte kullanmasıdır. Hakkında yapılan incelemelere göre, bu müesseseyi tanımlayacak ortak bir ifadenin tespitinin zor olduğu görülür. Ancak önemi, taraflar arasındaki ortak çıkarlar doğrultusunda etkili ve verimli sonuçlar elde etme potansiyeli yüksektir.

Genel olarak özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:

  • Tek bir işin gerçekleştirilmesi için kurulan veya süreklilik arz eden faaliyetlerin icrasında oluşturulan geçici veya sürekli bir işbirliğidir.
  • Bir sözleşmeyle kurulan ve tüzel kişiliği olmayan bir ortaklık şeklidir.
  • Ortaklar müşterek menfaatleri için katkıda bulunurlar ve iş ortaklaşa yerine getirilir ve kar elde edilir.
  • Ortakları müştereken yönetilir ve her ortak diğerinin temsilcisidir ve şirket üzerinde kontrole sahiptir.
  • Ortakları hukuki ve ekonomik yönden birbirlerinden bağımsızdır ve Joint Venture oluşturulduktan sonra da bağımsızlıklarını sürdürürler.
  •  İşlerinden dolayı, ortaklar müteselsilen sorumludurlar.

Joint Venture Ne Demek?

Joint Venture’ın avantajları şunlar olabilir:

Paylaşılan kaynaklar: İşletmeler, fikirlerini, tecrübelerini, teknolojilerini, çalışanlarını, finansal kaynaklarını ve diğer kaynaklarını birleştirerek daha büyük projelere ve fırsatlarına girebilirler.

Risk paylaşma: En önemli avantajı, ortakların risklerini paylaşmasıdır. Her ortak, birleşme sonucu oluşan risklerin sadece bir kısmını üstlenir ve diğer ortaklar tarafından paylaşılır.

Daha hızlı büyüme: İşletmelerin büyüme potansiyelini artırmasına ve daha hızlı büyümelerine yardımcı olabilir.

Pazar erişimi: Ortakların pazarı genişletmelerine ve daha fazla müşteriye ulaşmalarına yardımcı olabilir.

İnovasyon: Joint Venture, ortakların fikirlerini ve teknolojilerini birleştirmelerine ve daha yenilikçi çözümler üretmelerine olanak tanır.

Joint Venture’ın dezavantajları:

Kontrol Kaybı: Ortaklar, joint venture sürecinde kontrol kaybına uğrayabilirler.

Kararların Uyuşmazlıkları: Ortakları, bazen fikir ayrılıkları yaşayabilir ve uzlaşmak zordur.

Risk Paylaşma Zorunluluğu: Ortakları, projenin başarısı veya başarısızlığı sonucu oluşan tüm riskleri paylaşmak zorundadır.

Ortaklık Sonrası Sorunlar: Joint venture sonrası, ortaklar arasındaki ilişkiler bozulabilir veya ortaklık sonrasındaki hedefler arasında farklılıklar oluşabilir.

Yönetim Sorunları: Yönetimi, ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle zordur ve zaman zaman zorluklarla karşılaşabilir.

Joint Venture’ın farklı sektörlerdeki uygulamaları nelerdir?

Joint Venture, birçok farklı sektörde uygulanabilir ve her sektörde farklı avantajlar sağlayabilir.

İnşaat ve İmalat: İnşaat ve imalat sektöründe, joint venture iki veya daha fazla şirketin büyük veya kompleks projeleri birlikte yapmasına olanak tanır. Bu, maliyetlerin paylaşılması ve risklerin bölüştürülmesi gibi avantajlar sağlar.

Enerji: Enerji sektöründe, enerji üretim tesislerinin yapımı, işletimi veya satın alınması gibi projelerde kullanılabilir. Bu, üretim kapasitesinin artması ve maliyetlerin düşürülmesi gibi avantajlar sağlar.

Finans: Finans sektöründe, joint venture, yatırım projelerinin yapılması, finansal hizmetlerin sunulması veya ticari faaliyetlerin genişletilmesi gibi projelerde kullanılabilir. Bu, risklerin paylaşılması ve sermaye sağlamanın kolaylaşması gibi avantajlar sağlar.

Ticaret: Ticaret sektöründe, ürünlerin üretimi, dağıtımı veya pazarlanması gibi projelerde kullanılabilir. Bu, pazara erişimi genişletme ve maliyetlerin düşürülmesi gibi avantajlar sağlar.

Bunlar sadece birkaç örnektir. Joint venture, diğer sektörler de dahil olmak üzere birçok farklı sektörde uygulanabilir ve her sektörde farklı avantajlar sağlayabilir.

Ne şekilde olursa olsun joint venture kapsamında söz konusu yeni firmayı kurarken imzalanacak sözleşmeler hayati öneme sahiptir. Ortaklık sözleşmesine eşlik edecek ve bi o kadar önemli diğer sözleşme de Gizlilik Sözleşmesi’dir. Gizlilik Sözleşmesine hemen ulaşmak için Gizlilik Sözleşmesi. 

Term Sheet Nedir? yazımızı okumak için linke tıklayabilirsiniz. > Term Sheet Nedir?