İçindekiler

Türk Ticaret Kanunu (TTK), tacirlere ve ticaret hayatına yönelik çeşitli düzenlemeler içerir. Bu makale, TTK’nın tacirlere getirdiği sonuçlardan biri olan ‘faturaya itiraz’ konusunu ele alacak ve itiraz süreçlerini, yöntemlerini, ve itirazın sonuçlarını detaylıca ele alacaktır.

TTK ve Faturaya İtiraz

Türk Ticaret Kanunu m.21/2’ye göre, faturanın alındığı tarih itibariyle, fatura içeriğine 8 gün içinde herhangi bir itirazda bulunulmamışsa, faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır. Ancak bu durum, aksi ispat edilene kadar yürürlükte olan kanuni bir karine olarak kabul edilir.

Ticari Faturaya İtirazın Yöntemleri Nelerdir?

TTK m.21’de faturaya itirazın nasıl yapılacağı belirtilmemiştir. Dolayısıyla, faturaya itiraz için herhangi bir kesin şekil bulunmamaktadır. Ancak genel olarak kabul edilen itiraz yöntemleri şunlardır:

  • Noter aracılığıyla itiraz dilekçesi,
  • Güvenli elektronik imza,
  • Telgraf,
  • İadeli taahhütlü mektup,
  • Faturanın kabul edilmemesi veya faturanın geri gönderilmesi.
  • İtirazın 8 günlük süre içinde yapıldığı ispatlanmak şartıyla, sözlü dahi itirazda bulunabilir.
  • Ayrıca 8 günlük süre içinde dava açılması da itiraz kabul edildiğini gösterir.

Faturaya İtiraz Süreci ve Tartışmalar

TTK m.18/3 uyarınca, tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar belirli özel şekillerle yapılır. Bu hüküm, faturaya itirazın nasıl yapılacağı konusunda tartışmalara neden olmuştur.

Bir grup yazar, her iki tarafın da tacir olduğu durumlarda, belirli bir özel şekille faturaya itiraz edilmesi gerektiğini belirtirken, bir diğer grup ise tarafların her ikisi de tacir olmadığı durumlarda belirli bir şekil kullanılmasının zorunlu olmadığını savunur.

Genel kabul gören görüşe göre ise, faturaya itiraz, TTK m.18/3’ün kapsamına girmemekte olup, kanun tarafından herhangi bir şekle tabi tutulmamıştır.

Faturaya İtirazın Sonuçları Nelerdir?

Faturaya süresi içinde itiraz eden kişi, ispat yükünü faturayı düzenleyene aktarır. Faturayı düzenleyen, faturanın sözleşme koşullarına uygun düzenlendiğini ispatlamalıdır.

Faturanın tamamına itiraz edilmesi halinde, fatura aslı alıcıya iade edilmeli, bir kısmına itiraz edilmesi durumunda ise, faiz ödememek adına itiraz edilmeyen kısma ödeme yapılmalıdır.

Faturaya İtiraz Mümkün müdür?

TTK m.21/2 uyarınca, bir fatura alan kişi 8 gün içinde faturanın içeriği hakkında itirazda bulunmamışsa, bu içeriği kabul etmiş sayılır. Bu durum, faturaya itiraz etme olasılığını gösterir.

Faturaya İtiraz Edilmemesinin Sonuçları Nelerdir?

TTK m. 21/2’ye göre, faturaya zamanında itiraz edilmemesi durumunda, faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır. Fatura içeriğinin kabul edildiği kabul edilmesi için, faturayı alan kişi ve fatura veren tarafın her ikisinin de tacir olması gerekmektedir. Bu konuda öğretide tartışmalar mevcuttur ve faturayı alan kişinin tacir olup olmadığı konusu tartışmalıdır.

Sonuç olarak, fatura içeriğine 8 gün içinde itiraz edilmesi gerektiğini ve faturaya itiraz edilmemesinin kabul anlamına geldiğini belirtmek önemlidir. Ancak faturaya itiraz edilmemesi, taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin olduğunu veya sözleşmede belirtilmemiş bir hususa ilişkin fatura kaydının kabul edildiğini göstermez.

Ticari Faturanın İptal Süreci: Nasıl Yapılır?

Bir ticari faturayı iptal etmek isteyen fatura sahibi, faturayı elde ettiği tarih itibariyle 8 gün içerisinde itiraz ederek faturanın iptalini talep edebilir. İtiraz süresi geçtikten sonra ise, fatura sahibi, fatura içeriğinin aksine ancak yazılı delil, ticari defter veya yeminle kanıtlama suretiyle faturayı iptal ettirebilir. Bu durum, kabul edilmiş sayılan fatura içeriği karşısında istisna teşkil eder; fakat ispat süreci mümkündür.

Fatura İtiraz Süresi Ne Kadar?

Faturaya yapılan itirazların süresi, faturanın alıcısına ulaştığı tarih itibariyle 8 gündür. Bu süre zarfında faturaya itiraz etmek yeterli olacaktır; itirazın 8 gün içerisinde karşı tarafa ulaşmasına gerek yoktur.

İptal Edilemeyen Faturalar Hangileridir?

Temel e-fatura, elektronik ortamda alındığı zaman, fatura alıcısının kabul, ret ve iptal hakkı bulunmaz. Fatura, alındığı anda kabul edilmiş sayılır. Ancak harici iptal etme yöntemleri hâlâ geçerlidir.

Temel e-faturanın, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın E-fatura İptal Portalı üzerinden iptal edilebilmesi için, faturayı düzenleyen tarafın iptal ekranındaki bilgilere dayanarak iptal işlemi oluşturması ve fatura alıcısının iptal talebini onaylaması gerekmektedir.

Ticari Fatura Reddedilebilir Mi?

Ticari faturaların reddedilmesi mümkündür. Ancak, bir faturayı reddetmek için 8 günlük bir süre bulunmaktadır. Bu süre zarfında faturanın reddedilmemesi durumunda, fatura otomatik olarak kabul edilmiş sayılır.

Ticari Fatura Ne Sürede Reddedilir?

Ticari fatura, alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde reddedilebilir. Bu süre içerisinde faturanın değerlendirilip kabul veya ret kararı verilir. Faturanın satıcıya iade edilmesi de fatura reddi anlamına gelir ve bu süreç de 8 gün içerisinde gerçekleşmelidir.

Fatura İptal Talebini Kim Oluşturur?

Bir faturanın iptal talebini, kendisine haksız ya da sözleşmeye aykırı bir fatura gönderilen alıcı ya da duruma göre faturayı düzenleyen satıcı oluşturabilir.

Faturayı Kabul Etmeme Hakları Nelerdir?

Kendisine haksız veya sözleşmeye aykırı bir fatura gönderilen kişi, bu faturaya itiraz ederek faturayı kabul etmemeyi tercih edebilir. Faturanın alıcısı, faturanın kendisine ulaştığı tarihten itibaren 8 gün içinde bu hakkı kullanabilir.

E-Faturaya İtiraz ve İptal Süreci

E-faturalar, ticari e-fatura ve temel e-fatura olmak üzere iki türde düzenlenebilir. Bu e-faturaların itiraz ve iptal işlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Portalı üzerinden gerçekleştirilebilir.

Ticari e-faturalar, mali mühür ile imzalı elektronik belge oluşturan bir ret butonuna sahip olup, bu buton ya da diğer harici yöntemlerle (noter, taahhütlü mektup, telgraf veya güvenli elektronik imza) itiraz edilebilir.

E-faturaya itiraz süresi 8 gündür. Faturayı alan kişi, aldığı tarihten itibaren en geç 8 gün içerisinde itiraz talebinde bulunabilir.

Yargıtay Kararları ve Fatura İtirazları

Yargıtay kararlarına göre, fatura itirazlarına ilişkin şekiller ispat niteliği taşır ve bu şekillere uyulmaması itirazın geçersiz olduğu anlamına gelmez. Yargıtay uygulamaları bu yöndedir. Bunun yanı sıra, Yargıtay’ın bir başka kararına göre, faturaya itirazın yapılmaması, faturanın kabul edildiği anlamına gelmez. Faturaya itiraz edilmemesi, faturanın cinsi, adedi, türü, bedeli gibi olağan hususların kabul edildiği anlamına gelir.