İçindekiler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 409. maddesinin 1.fıkrası, 617. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, anonim ve limited şirketlerin her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç (3) ay içinde olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa ve yaptırımlarına ilişkin bilgi notu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1.ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL YAPMA ZORUNLULUĞU

Anonim şirketlerde olağan genel kurul yapma zorunluluğu, TTK’nın 409. maddesinin 1. fıkrasında, “Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Benzer bir düzenleme Yönetmelik’in 7. maddesinde de yer almaktadır. Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar, yılın ilk üç ayı içinde; özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılacaktır. Limited şirketlerde ise genel kurulların yapılmasının zorunlu olduğu TTK’nın 617. maddesinde düzenlenmektedir. İlgili hükümle de anonim şirketlerdeki düzenlemeye paralel olarak hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde genel kurulun yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

2.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantılarında aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi zorunludur;

✓ Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

✓ Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

✓ Denetçi raporlarının okunması,

✓ Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

✓ Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

✓ Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr oranlarının belirlenmesi,

✓ Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

✓ Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,

✓ Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

✓ Denetçinin seçimi,

✓ Gerekli görülen diğer hususlar.

3.GENEL KURUL YAPILMAMASININ YAPTIRIMI

Şirketlerin olağan genel kurul toplantılarının bahsi geçen süre içinde yapılmaması açıkça yaptırıma bağlanmakla birlikte, belirli şartların oluşması halinde aşağıdaki yaptırımların uygulanacağı kanaatindeyiz.

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğunu düzenleyen TTK’nın 553. maddesinde;

“Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. ” şeklinde düzenleme yer almaktadır. Bu çerçevede, genel kurulun hesap döneminin sona ermesinden üç ay içinde olağan genel kurul işlemlerinin tamamlanmaması ve şirketin Yönetim Kurulu’nun olağan genel kurulu toplamaması sebebiyle zararının doğması halinde, bu zarardan yönetim kurulu üyeleri sorumlu tutulabilecektir. TTK’nın 644. maddesinin atfıyla bu hüküm, limited şirketlerin müdürleri için de uygulama alanı bulacaktır.

Yukarıda açıklanan hususa ek olarak;

TTK’nın 530. maddesi ve TTK’nın 636/2. maddesinin “Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.” şeklindeki düzenlemesi uyarınca genel kurul yapılmamasının sonucunda asliye ticaret mahkemesince hükmedilebilecek “şirketin feshine ilişkin karar verilmesi” şeklinde bir yaptırımı bulunmaktadır.

4.SONUÇ

Yukarıda açıklanan sebepler ile herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamak adına hesap döneminizin sonundan itibaren üç ay içinde en azından yukarıda belirtilen asgari genel kurul gündeminin görüşüldüğü olağan genel kurul işlemlerini tamamlamanızı tavsiye etmekteyiz.

Saygılarımızla.