İçindekiler

Girişim Sermayesi Pazarı (GSP)

Girişim Sermayesi Pazarı (GSP), Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası altında oluşturulan bir pazardır. GSP, sermaye finansmanı almak isteyen ancak halka arz şartlarını sağlayamayan ortaklıklara hitap etmektedir. GSP’de işlem görmek isteyen ortaklıklar, paylarını nitelikli yatırımcılara satarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Tebliğ ile; sermaye finansmanı almak isteyen ancak halka arz şartlarını sağlayamayan Ortaklıklar, paylarını GSP’de yalnızca nitelikli yatırımcıya satarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Bu noktada GSP’nin, 2020 yılında Alt Pazar’a dahil edilen Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) işlem gören şirketlere benzer nitelikteki ortaklıklara hitap edeceğini söyleyebiliriz. GSP’ye kote Ortaklık payların yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem göreceği dikkate alındığında; GSP’de sınırlı sayıda yatırımcının olacağı dolayısıyla da likiditenin düşük olabileceği düşünülebilecektir. Söz konusu durumun, Borsa İstanbul’un çıkaracağı yönergelerde, GİP’e benzer şekilde piyasa yapıcılığının düzenlenmesi ile giderileceği öngörülmektedir.

Tebliğ’e yönelik bir diğer eleştiri ise; Ortaklıklar’ın, Kurumsal Yönetim Tebliği, Pay Alım Teklifi Tebliği ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerine tabi olmamasıdır. Bu durumda yatırımcı haklarının nasıl korunacağı konusunda bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Nitekim, yatırımcılar halka arz süreçlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) detaylı düzenlemelerine ve sıkı denetim yetkisine güvenmektedir. Her ne kadar sadece nitelikli yatırımcılara yönelik bir ihraç yapılacak olsa da benzer güvencelerin taraflar arasında düzenlenecek pay sahipleri sözleşmeleri ile sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Son olarak, Tebliğ ile ortakların mevcut paylarının satışına izin verilmemesi de Tebliğ’in bir diğer eleştirilebilecek yanıdır.

Netice olarak, GSP’ye ilişkin usul ve esasların daha iyi anlaşılabilmesi ve doğan tereddütlerin giderilebilmesi noktasında Borsa İstanbul’un düzenlemeleri önem arz edecektir.

GSP’ye Kayıt Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

GSP’ye kayıt olmak isteyen ortaklıkların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Sermayelerinin en az 10 milyon TL olması
 • Aktif toplamlarının en az 20 milyon TL olması
 • Net satış hasılatının en az 10 milyon TL olması
 • Son 3 yıl içerisindeki mali tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması
 • Ortaklık yapısının şeffaf olması
 • Ortaklık yönetiminin deneyimli olması

GSP’de işlem görmek, ortaklıklara aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

 • Sermaye finansmanına erişim
 • Marka bilinirliği
 • Kurumsallaşma
 • Yönetim kalitesinin artırılması
 • Halka arz için hazırlık

GSP’de işlem görmek, ortaklıklara aşağıdaki dezavantajları da sağlamaktadır:

 • Sermaye piyasası mevzuatına tabi olma
 • Şartlı olarak satış yapma yükümlülüğü
 • Kurumsal yönetim yükümlülüğü
 • Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü

GSP’nin Geleceği

GSP, Türkiye sermaye piyasaları için önemli bir yenilik olarak değerlendirilmektedir. GSP’nin, Türkiye’deki girişim sermayesi ekosistemini geliştirmeye ve yeni girişimlerin kurulmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

GSP’ye Kayıt Olmak İçin Ne Yapmalıyım?

GSP’ye kayıt olmak için, Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda, ortaklığın aşağıdaki belgeleri sunması gerekir:

 • Ortaklık ana sözleşmesi
 • Sermaye artırımı kararı
 • Mali tablolar
 • Yönetim kurulu kararı
 • Sermaye piyasası uzmanı raporu

Başvuruların değerlendirilmesi Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş., başvuruları uygun gördüğü takdirde ortaklığı GSP’ye kayıt eder.