İçindekiler

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin sonlandırılması için kullanılan önemli belgelerdendir. Kira sözleşmesi, kiraya veren tarafından bir şeyin kullanımını, yararlanılmasını ve kiracının bu kullanım ve yararlanmaya karşı bedel ödemesini düzenleyen bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi, kiraya veren tarafından bir şeyin kullanımını, yararlanılmasını ve kiracının bu kullanım ve yararlanmaya karşı bedel ödemesini düzenleyen bir sözleşmedir. Kira sözleşmeleri genellikle gayrimenkul ve taşınır mallar için yapılır. Gayrimenkul kira sözleşmeleri genellikle konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri oluşturur. Konutlar barınma ve korunma ihtiyacını karşılamak üzere taşınmaz üzerindeki yapılardır. Çatılı işyeri ise meslek ve sanatın icrası için inşa edilmiş olan yapılardır. Ancak bu tanıma her iş yeri değil sadece çatılı işyerleri girer.

Türk Borçlar Kanunu (TBK), kira sözleşmelerinin sona erme sebeplerini ikiye ayırmaktadır: bildirim yoluyla ve dava yoluyla sona erme. Bildirim yoluyla sona erme, kira süresinin sona ermesi halinde sadece kiracının sözleşmeyi sona erdirme hakkını düzenler. Kiraya veren ise on yıllık uzama süresinin sonunda “her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunarak” kira sözleşmesine son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise kiracı ve kiraya veren her zaman fesih bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bildirime rağmen kiracı kiralananı tahliye etmezse doğal olarak kiracı aleyhine tahliye davası açılacaktır.

Kira sözleşmelerinde yer alan diğer önemli hükümler arasında; kiracının kiralananın bakımını yapması, kiracının kiralananın kullanım amacına uygun kullanması, kiracının kiralananın çevresinde güvenliği sağlaması ve kiracının kiralananın zararlarını ödemesi gibi hükümler yer alır. Ayrıca, kiraya verenin kiralananın kullanımına ilişkin hükümleri değiştirmek istemesi halinde, kiracının rızası gerekmektedir.

Kira sözleşmelerinde yer alan hükümlerin yanı sıra, kiracının kiralananı kullanmasına ilişkin hükümlerin ihlal edilmesi durumunda kiraya verenin sözleşmeyi sona erdirebilme hakkı da bulunur.

Kiracı ancak kanuni uzama yılı sonunda doğru tarihte bildirim yaparak tahliye edebilir. İstisnai durumda ise geçerli bir tahliye taahhütnamesinin varlığıdır.

tahliye taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesinin Şartları Nelerdir?

  • Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır. Noterde düzenlenmiş olması şart değildir.
  • Taahhüt, kira sözleşmesinin kurulmasından sonra verilmiş olmalıdır. Kira sözleşmesinin akdedildiği sırada kiracının zayıf durumda olması nedeniyle Yargıtay kararlarına göre kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanan kira taahhütnamesi geçersizdir.
  • Yazılı tahliye taahhüdü, kayıt ve şarta bağlanmamış olmalıdır.
  • Tahliye taahhüdü belirli bir tarih içermelidir. Açık ve net tarih içermemesi halinde geçersizdir.
  • Kiralanan, aile konutu olarak kullanılacak ise eşlerin her ikisinin de imzasının bulunması gerekmektedir.

Boş Tahliye Taahhüdü İmzalanmasının Sonuçları

Tahliye taahhütnamesindeki tarih oldukça önemlidir. Açıkladığı gibi tarih içermeyen bir taahhüdün anlamı yoktur. Bu sebeple bu metninin ne zaman gerekli olacağı da mal sahipleri tarafından bilinmediğinden tarih içermeyen (açık) bir taahhüt imzalatılmaktadır. Gerektiğinde de bu alan doldurulmaktadır.

Kiracı tarafından tarih kısmı boş (açık) olarak imzalanan tahliye taahhütleri, üzeri sonradan doldurulsa bile geçerlidir. Kiraya veren, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanmadığı sürece kira taahhütnamesine dayanarak kiracıyı tahliye edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus kira sözleşmesi ile tahliye taahhüdünün aynı tarihli olmamasıdır.

Taahhüde Dayanan Tahliye Talebine İtiraz

Kiracılar, tahliye taahhüdüne karşı, tahliye emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilirler.

  • Tahliye taahhütü, kira sözleşmesi ve tahliye tarihinin aynı gün olarak belirlenmesi,
  • Hile, aldatma veya korkutma ile kira taahhütnamesinin geçersiz olması,
  • Tahliye taahhüdündeki imzanın sahte veya kendisine ait olmadığının ileri sürülmesi gibi nedenlerle itiraz edilebilir.

 

Tahliye taahhütnamesi örneği için tıklayın.

 

Legalmatic Blog Yazıları